คำสอนของ สมเด็จพระบรมราชชนก


 

I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ เล่าโดย ศ.นพ.อำนวย เสมรสุต)


True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

(คติพจน์ที่ทรงบันทึกไว้ที่แผ่นแรกของสมุดปฏิบัติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ท่าน)


เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก

ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑)


ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์

(ลายพระหัตถ์ประทาน นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง)


คำสอนทั้ง 19 ข้อความที่พบในที่ต่างๆ เหล่านี้ แสดงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกชัดเจนว่าทรงต้องพระประสงค์ที่จะให้ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเป็น “แพทย์ที่ดี” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นแพทย์ที่มีความรู้วิชาแพทย์อย่างดีและทันสมัยตลอดชีวิต
  • เป็นแพทย์ที่มีจิตสำนึกเป็นนักวิทยาศาสตร์
  • เป็นแพทย์ที่รอบรู้หน้าที่แพทย์ ประเพณีของแพทย์และจรรยาแพทย์
  • เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  • เป็นบุคคลที่รู้รอบและรอบรู้เรื่องต่างๆ นอกไปจากวิชาแพทย์

 

< กลับหน้าสาระน่ารู้