งานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก


คุณธรรมและจริยธรรม เป็นสมบัติของมนุษย์ และเชื่อมโยงให้ความรู้ทั้งปวงเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นความรู้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความผาสุก คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นที่ยอมจากทุกคน ทุกฝ่าย ว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการทำให้องค์กร หมู่คณะ และประเทศชาติขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลัง การมองเพื่อส่วนรวมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จะทำให้ทุกฝ่ายทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมมากขึ้น เช่น เน้นแพทย์ที่ดี นักกฎหมายที่ดี นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เอาใจใส่ต่อผลกระทบทั้งส่วนตัว และสังคม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งหวังให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลต่อภาควิชา บัณฑิตแพทย์ แพทย์ บัณฑิตสาขาต่าง ๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์อันประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม จึงดำริให้มีงานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในคณะฯ เพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในคณะฯ สืบไป

พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก


“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.” “I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.”

“เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย”

กิจกรรมที่ดำเนินการ


๑. กิจกรรมในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาโรงเรียนในสังกัด

 • กิจกรรมในสัปดาห์บทนำสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ (Introduction for 2nd year medical student) ดูภาพเพิ่มเติม
 • ร่วมสอน รายวิชา ศรสว ๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (SIID 204 Health promotion and Humanistic medicine) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ดูภาพเพิ่มเติม
 • ร่วมสอน รายวิชา ศรสว ๓๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ (SIID 305 Life and Social Skills in Medicine) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ดูภาพเพิ่มเติม
 • โครงการทุนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ในนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดูภาพเพิ่มเติม

๒. กิจกรรมในแพทย์ประจำบ้าน

 • ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ และคณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในผู้รับการฝึกอบรมระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โครงการทุนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ในนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดูภาพเพิ่มเติม

๓. กิจกรรมในอาจารย์แพทย์ใหม่

 • ร่วมจัดอบรม หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศอาจารย์แพทย์ศิริราช ดูภาพเพิ่มเติม
 • จัดโครงการร่วมรุ่นอาจารย์แพทย์ใหม่ (รุ่น ๒, ๓) ศึกษาเยี่ยมชมโครงการหลวงที่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพเพิ่มเติม

๔. กิจกรรมในบุคลากร

 • จัดโครงการสานความสัมพันธ์ของ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ การศึกษาก่อนปริญญา การศึกษาหลังปริญญา งานกิจการนักศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานคุณธรรมและจริยธรรม ดูภาพเพิ่มเติม
 • โครงการศึกษา เยี่ยมชมมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม ดูภาพเพิ่มเติม

๕. สื่อการเรียนการสอน และสิ่งพิมพ์

 • หนังสือคำสอนสมเด็จพระบรมราชชนก พิมพ์ครั้งที่ ๑ ; กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดูภาพเพิ่มเติม
 • หนังสือคำสอนสมเด็จพระบรมราชชนก พิมพ์ครั้งที่ ๒ ; พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดูภาพเพิ่มเติม

โครงการต่างๆของหน่วยงาน