งานคุณธรรมและจริยธรรม


ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเลิศในเอเชียอาคเนย์

พันธกิจ

ให้การสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างบรรยากาศทางคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ตลอดจนถึงประชาชนและผู้มารับบริการ รวมทั้งดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับองค์กร/เครือข่ายภายนอกคณะฯ เพื่อนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน ชี้นำสังคมไทยให้มีคุณภาพดี มีความสุข ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงานภายในงานคุณธรรมและจริยธรรม