คอลัมน์ "ปุจฉา - วิสัชนา"


 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา และความยุ่งยากที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งผู้ที่ประสบกับปัญหามักจะหาวิธีทางออกด้วยการทำร้ายตนเองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย เสพสิ่งเสพติดโดยหลงลืมวิธีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับวิถีชาวพุทธ นั่นก็คือการพึ่งพาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้เกิดคอลัมน์ ปุจฉา - วิสัชนา นี้ขึ้นมาเพื่อชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยการใช้หลักธรรมชาติง่ายๆ ที่ช่วยกันคิดในกลุ่มผู้จัดทำเป็นการเสนอแนะมิใช่ว่าต้องถูกต้องทั้งหมด มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ใครมีข้อคิดอะไรดีๆ ก็สามารถช่วยกันชี้แนะเข้ามาได้ น้อมรับฟังทั้งสิ้น

 

     
   

กัลยาณมิตร