ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม “หลักสูตรพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน”

ขอเรียนเชิญบุคลากรและ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ลงทะเบียนสมัครผ่านทาง website ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธิ์แห่งระเบียบของทางราชการจากต้น สังกัด เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอนุมัติแล้ว

หลักสูตรพื้นฐาน (Basic course) 3 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมครั้งละประมาณ 400 คน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.
- ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.


สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดรับสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม ครั้งที่ 2
ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม ครั้งที่ 3สำหรับบุคคลภายนอก
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดรับสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม ครั้งที่ 2
ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน”

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะแพทยศ่าตร์ศิริราชพยาบาลเข้าร่วมการอบรม “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน” โดยสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านทาง website ที่ปรากฏด้านล่าง

หลักสูตรทบทวน (Refresh course) 2 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมครั้งละ 100 คน รับเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-14:00 น. (เต็มแล้ว)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30-14:00 น.


ตรวจสอบรายชื่อ
(เต็ม) ครั้งที่ 1
ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม ครั้งที่ 2โปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง
Post Pic

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะฯ คือสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมีพันธะกิจ คือ พิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน เพื่อปกป้องสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งมีหน้าที่ให้การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ผู้วิจัยในคณะฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้วิจัยให้ได้รับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่นอกเหนือจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจัดให้ในคณะฯ ปีละ 2 ครั้งแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอเสนอ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศโดยผู้วิจัยสามารถเข้าใช้การอบรมผ่านทาง website ของ www.citiprogram.org ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน โดยผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้ง่ายได้ตามขั้นตอนด้านล่าง หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน CITI Program