ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตร Refresh Course”

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และเคยเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนมาแล้วสมัครเข้าอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน (Refresh course) รับผู้เข้าอบรมครั้งละประมาณ 100 คนเข้าร่วมการอบรม ลงทะเบียนสมัครผ่านทาง website เท่านั้น

หลักสูตรก้าวหน้า (Refresh course)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-14:00 น.(เต็มแล้ว)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30-14:00 น. (เต็มแล้ว)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม “หลักสูตรพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน”

ขอเรียนเชิญบุคลากรและ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ลงทะเบียนสมัครผ่านทาง website ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธิ์แห่งระเบียบของทางราชการจากต้น สังกัด เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอนุมัติแล้ว

หลักสูตรพื้นฐาน (Basic course) 3 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมครั้งละประมาณ 400 คน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. (เต็มแล้ว)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. (เต็มแล้ว)
- ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. (เต็มแล้ว)

สมัครอบรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “งานอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙”

ศูนย์ส่งเสริมาการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์"

โดยรุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง MLC322 ชั้น ๓ อาคารศุนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ท่าน ๖๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่ E-Mail Address: mucerif.mahidol@gmail.com หรือ FAX : ๐๒-๘๔๙-๖๒๗๔ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ปิดรับสมัคร
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th ThaiTECT Annual Meeting 2016

ด้วยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่าย Thailand towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 16 ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “From Pre-Clinical to Early Phase Clinical Trials - Challenges and Opportunities in Translational Research” ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่าง

สมัครอบรม
เอกสารแนบ
โปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง
Post Pic

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะฯ คือสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมีพันธะกิจ คือ พิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน เพื่อปกป้องสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งมีหน้าที่ให้การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ผู้วิจัยในคณะฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้วิจัยให้ได้รับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่นอกเหนือจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจัดให้ในคณะฯ ปีละ 2 ครั้งแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอเสนอ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศโดยผู้วิจัยสามารถเข้าใช้การอบรมผ่านทาง website ของ www.citiprogram.org ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน โดยผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้ง่ายได้ตามขั้นตอนด้านล่าง หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน CITI Program