ที่ตั้ง
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 2 ห้อง 210
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0 2419 2667 - 72 โทรสาร : 0 2411 0162 อีเมล์ : siethics@mahidol.ac.th


Human Research Protection Unit. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building 2nd floor Room 210
2 Wang Lang Road Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand
Tel 0 2419 2667 - 72 FAX : 0 2411 0162 E-mail : siethics@mahidol.ac.th