กำหนดการอบรม

“หลักสูตรพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน”
- ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.(ปิดรับสมัคร)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.(ปิดรับสมัคร)
- ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.(เต็มแล้ว)

หลักสูตรทบทวน (Refresh course)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-14:00 น.(เต็มแล้ว)
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30-14:00 น.(เต็มแล้ว)


Read More


Award

รางวัลที่ได้รับ Pic

รางวัลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้รับ
1. รางวัล ThaiTECT’s Top EC/IRBaward 6 ปีซ้อน 2011-2017

2. ผ่านการตรวจประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจาก AAHRPP
3. Certificate “The Best Poster” for FERCAP Conference 2013
4. โลห์ FERCAP/SIDCER ประจำปี 2009, 2012 and NECAST ประจำปี 2012 ,2017

Read More

ภาพบรรยากาศ

งานอบรม

ภาพบรรยากาศงานอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 Pic

Read More


Contact

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 024192667-72

VPN : 0639034255


Line ID : siriraj-irb


Welcome to SIRB Website

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 (ตามหลักฐานเท่าที่สืบค้นได้) โดยครั้งแรกให้ชื่อว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการวิจัยในคน” ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5-6 คน ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามหลักสากลที่กำหนดให้มีองค์ประกอบดังระบุไว้ใน ICH-GCP และ CIOMs Guidelines และตั้งชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และยังคงมีคณะกรรมการฯ เพียง 1 ชุด แต่เนื่องจากโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอพิจารณารับรองมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวาระตามวาระของคณบดี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ นักกฎหมาย และผู้แทนประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ประกาศใช้ Standard Operating Procedures (SOPs) ที่นำเสนอโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและรองคณบดีฝ่ายวิจัย และผ่านการรับรองจากกรรมการคณะฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นการประกาศใช้ SOPs เป็นครั้งแรกของคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดปัจจุบันนี้ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตาม SOPs ฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2555 คณะกรรมการฯ มีวาระ 4 ปี และไม่ขึ้นกับวารของคณบดี ในการพิจารณาเลือกผู้มาเป็นกรรมการฯ ต้องพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติ ความหลากหลายของศาสตร์ เพศ และประสบการณ์ คณะกรรมการฯ จะต้องมีทั้งเพศหญิงและชาย เพื่อมิให้เกิดปัญหาด้าน sex discrimination มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในศาสตร์แขนงต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องมีกรรมการฯ ที่มิใช่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความเห็นในฐานะประชาชนทั่วไป (lay person) ร่วมด้วย

Read More