ฝ่ายสารสนเทศ, Siriraj Information Technology Department
ฝ่ายสารสนเทศ, Siriraj Information Technology Department
ฝ่ายสารสนเทศ, Siriraj Information Technology Department
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/ckk.asp?mn=nd&n_id=150 http://www.si.mahidol.ac.th/ithelpdesk
  ฝ่ายสารสนเทศ, Siriraj Information Technology Department


อบรมการพัฒนารายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau
28/12/2560 8:57:39


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001
2/11/2560 14:27:48


นิทรรศการกำจัดไวรัส มีกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน และแก้ไขไวรัส Shortcut ด้วยตัวเอง
10/2/2560 9:21:45


ไวรัส Shortcut ซ่อน Folder
10/2/2560 9:21:04


สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อเตรียมการใช้งานระบบ eDoc & HR-ESS
29/12/2558 15:13:39
  ฝ่ายสารสนเทศ, Siriraj Information Technology Department


รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 [2/11/2560 14:23:09]


บุคลากรฝ่ายสารสนเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2559 [30/12/2558 9:43:31]


บุคลากรฝ่ายสารสนเทศร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ปี 2557 [28/2/2557 9:36:12]


อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft PowerPoint [27/9/2556 9:35:59]


อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Word [20/9/2556 9:36:05]


อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Excel [20/6/2556 9:35:52]


อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน iOS ในการทำงานประจำวัน, ด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา [14/6/2556 9:35:42]
กรกฎาคม  2561  /