: กิจกรรมหน่วยงาน :
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

มาตรการหลักในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

โดยปฏิบัติดามหลัก Contact precautions  ได้แก่

1.      การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาแก่ ผู้ป่วยและญาติ ตามความเหมาะสม (เอกสารประกอบ MDR 1 (คำแนะนำสำหรับแพทย์เรื่อง VRE)_ส.ค. 2552.doc)

2.      การสื่อสารให้บุคลากรต่างๆ (เอกสารประกอบ MDR 2 (การสื่อสารให้บุคลากรต่างๆ)_ส.ค. 2552.doc)

3.      การแยกผู้ป่วยและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ป่วย (เอกสารประกอบ MDR 3 (การแยกผู้ป่วยและอุปกรณ์ต่างๆ)_ส.ค. 2552.doc)

4.      การทำความสะอาดมือของบุคลากรอย่างถูกต้อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อผ่านมือ (เอกสารประกอบ MDR 4 (การทำความสะอาดมือของบุคลากร)_ส.ค. 2552.doc)

5.      การใช้เครื่องป้องกันร่างกายตามความเหมาะสมและเฉพาะกับผู้ป่วยรายนั้นๆ (เอกสารประกอบ MDR 5 (การใช้เครื่องป้องกันร่างกาย)_ส.ค. 2552.doc)

6.      การลดปริมาณเชื้อดื้อยาที่ปนเปื้อนบนร่างกายผู้ป่วยบริเวณตั้งแต่คอลงไปด้วยสบู่ที่มีส่วนประกอบของ 4% chlorhexidine วันละ 1 ครั้ง ห้ามน้ำยาดังกล่าวสัมผัสเยื่อบุต่างๆ เช่น หู ตา คอ จมูก ปาก และผม ถ้าเป็นเชื้อดื้อยา VRE ทำความสะอาดบริเวณก้น ภายหลังผู้ป่วยอุจจาระ ด้วยสบูน้ำยาทําลายเชื้อ 4% chlorhexidine ทุกครั้ง (การใช้สบูน้ำยาทําลายเชื้อ 4 % chlorhexidine ทำความสะอาดบนร่างกายและบริเวณก้น อาจเกิดอาการแพ้ได้ เช่น มีผื่นแดง แสบร้อนบริเวณผิวหนัง ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันที่)  

7.      อาหารและน้ำดื่มจัดใส่ในภาชนะบรรจุชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

8.      ถ้ามีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปตรวจรักษาที่หน่วยงานอื่นๆ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนเสมอ เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาร่วมกัน (เอกสารประกอบ MDR 8.1 (การปฏิบัติเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือส่งผู้ป่วย)_ส.ค. 2552.doc และเอกสารประกอบ MDR 8.2 (การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เข็นเปล)_ส.ค. 2552.doc)

9.      การทำลายเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม (เอกสารประกอบ MDR 9 (การทำลายเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม)_ส.ค. 2552.doc)

10.  การปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา

o      เอกสารประกอบ MDR 10.1 (การปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.2 (การปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.3 (การปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างผู้ป่วยนอกและผู้ใน)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.4 (การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Inhalation)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.5 (การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ X-rays)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.6 (การปฏิบัติสำหรับคนงานทำความสะอาดห้อง)_ส.ค. 2552.doc

o      เอกสารประกอบ MDR 10.7 (การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเยี่ยม)_ส.ค. 2552.doc

11.  การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในหอผู้ป่วยโดยพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ เพื่อประสานงานกับบุคลากร ทำให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากที่สุด

12.  การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา หลังจากให้การรักษาแล้วให้ติดตามว่าเชื้อดื้อยาหมดแล้วหรือยังโดยการส่งสิ่งส่งตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นระยะตามความเหมาะสม เช่น การคัดกรอง VRE ให้ส่ง stool ตรวจหาเชื้อ VRE โดยติดต่อภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อนัดตรวจล่วงหน้า (ไม่ใช่การตรวจ stool culture ตามปกติ)

13.  การให้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

14. สำหรับการปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะปกติ ในกรณีที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ให้ปรึกษาแพทย์โรคติดเชื้อ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

             โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ป่วยจึงให้ความเชื่อถือและเข้ามารับการบริการเป็นจำนวนมากทุกปี มากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่จะรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ส่งผลให้การจัดการด้านสถานที่มีข้อจำกัดอย่างมาก โดยเฉพาะการแยกผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อดื้อยาเข้าสู่ห้องแยก ดังนั้นมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

         

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งอาจมีเชื้อดื้อยาอยู่บนร่างกายนำไปปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวท่านเอง บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยทุกท่านจำเป็นต้องทราบหลักการดังกล่าวข้างต้นและนำแนวทางเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่องานโรคติดเชื้อ ที่หมายเลข 7742 หรือ 7743 (ในเวลาราชการ)

**************สามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบต่างๆที่หน้า **บริการทั่วไป***ระเบียบ กฎ หน่วยงาน****************

เอกสารประกอบ  : 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 2/9/2552 - 3/9/2553
update : 10/9/2552 11:40:01

  <<Back