Calendar
<<-- ปฏิทินข่าวสาร -->>
กันยายน  2561
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

หน่วยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Si Health Policy)

       “หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Siriraj Health Policy Unit – SiHP) มีหน้าที่เชื่อมประสานหน่วยงานภายในและ ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยทางเวชปฏิบัติให้เกิดการผลักดันและก่อประโยชน์แท้จริงสู่ประชาชนวงกว้าง”

       ระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นระบบที่ครอบคลุมประชากร ทั้งหมด เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นธรรมราคาไม่แพง และยั่งยืนจากการสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        จากปัญหาที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพและการวิจัยเชิงระบบเพื่อค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญในระดับประเทศ และภูมิภาค ตลอดจนสื่อสารผลการวิจัย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานความรู้หรือข้อมูลทางวิชาการ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อเสียงทั้งด้านบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิจนถึงสูงกว่าตติยภูมิ การเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตแพทย์ที่เก่งและมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานวิจัยนวัตกรรมทั้งเชิงลึกและกว้างอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความเชื่อถือไว้วางใจยิ่งทั้งในแวดวงสาธารณสุข การแพทย์ และประชาชนทั่วไป จนได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน คณะฯได้เป็นต้นแบบการบริการสุขภาพในด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยทั้งแบบเชิงลึกและกว้างของอาจารย์แพทย์ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และวิธีการรักษาใหม่ๆ อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ด้วยการสอน อบรม แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

        อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมักมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในการใช้กับประชากรทั้งหมดหรือทั้งระบบสุขภาพ ดังนั้นคณะฯสามารถวิจัยต่อเนื่องจากผลการวิจัยเชิงลึก หรือกว้างที่ได้แล้วนั้นมาศึกษาวิจัยเพิ่มในเชิงระบบแบบมหภาค เพื่อความคุ้มค่า และให้ทั่วถึงประชากรทั้งหมด การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ตามโรงพยาบาลต่างๆ และให้กับแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อความยั่งยืนของการดูแล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับสถานการณ์ของประเทศที่มุ่งเน้นว่าการป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการรักษาดูแลผู้ป่วย การวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพนั้นมีขอบเขตกว้าง เป็นเรื่องใหม่ของคณะฯ ที่ต้องมีการประสานงาน ส่งเสริมให้ความรู้ แนะนำ เป็นต้นแบบในการดำเนินการให้กับอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ

        เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มบทบาทของคณะฯ เชิงกว้างทางสาธารณสุข ผ่านทาง “หน่วยส่งเสริมวิจัยนโยบายสุขภาพ” มีบทบาท สนับสนุนอาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ รวบรวมองค์ความรู้ คัดเลือกปัญหาเชิงระบบสุขภาพ ทำการวิจัย เสนอแนวคิด เผยแพร่ข้อมูลเชื่อมประสานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และ ภายใน “ศิริราช” โดยมุ่งหวังให้เกิดการผลักดันให้เกิดนโยบายระดับมหภาค เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดการส่งทอดภาวะสุขภาพ ให้ถึงประชาชนวงกว้างอย่างแท้จริง (Health care delivery)จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรและหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนให้มีการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

FAQ

 1. SiHP ช่วยอะไรคุณได้?

  สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่: เราช่วยเสนอแนะหัวข้อวิจัย พัฒนาระเบียบวิธิวิจัย ที่จะมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนวงกว้างได้
  สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง: เราช่วยผลักดันต่อยอดผลงานวิจัยของท่านให้สามารถนำมาใช้จริง ขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับองค์กร และ ประเทศชาติได้
  สำหรับผู้มีความสนใจทั่วไป: เรามีข้อมูลปัญหา ทิศทางการดำเนินงาน การฝึกอบรม งานประชุมวิชาการเชิงระบบและนโยบายสุขภาพ รวบรวมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่

 2. ทำไมต้องมี SiHP?

  เพื่อให้ ศิริราช ซึ่งถือเป็นจักรกลสมองสำคัญหนึ่งของประเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพอย่างยั่งยืน

  ได้สืบสานปณิธานการปฏิบัติงานด้าน “สาธารณสุข” ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 3. SiHP ให้ทุนวิจัยหรือไม่?

  ในระยะแรก SiHP ยังไม่มีการให้ทุนวิจัย แต่ SiHP สามารถให้คำแนะนำท่านได้ในแหล่งทุนต่าง ๆ ขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 4. สัญลักษณ์ SiHP มีความหมายอย่างไร ?

  สัญลักษณ์ SiHP มีความหมายเพื่อย้ำเตือนว่า การขับเคลื่อนงานนโยบายสุขภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัย 3 ความเชื่อมโยงเสมอ

  ซึ่งได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และ นักวิชาการ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ องค์ความรู้ และความจริง (ดอกบัว)

วิสัยทัศน์

“กัลยาณมิตรผู้เกื้อกูลกระบวนการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ”

Phase I (2013-2014)

สร้างความเข้าใจและเผยแพร่งานวิจัยเชิงระบบและการดำเนินงานด้านนโยบายสุขภาพ

Phase II (2015-2016)

สนับสนุนและสร้างงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายสุขภาพต้นแบบ

Phase III (2017-2018)

ขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิกที่มีศักยภาพที่จะได้รับการต่อยอดเพื่อเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป