logo2ข้อมูลของหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงานซ่อมบำรุง

           งานซ่อมบำรุง เดิมเป็นหน่วยงานเล็กๆ สังกัดอยู่กับงานธุรการ ของโรงพยาบาลศิริราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โรงพยาบาลได้ปรับปรุงสายงานใหม่ ผู้บริหารเห็นว่า การซ่อมบำรุงระบบต่างๆ มีความสำคัญต่อโรงพยาบาลมาก จึงได้แยกหน่วยงานซ่อมแซม ออกมาเป็นงานซ่อมบำรุง ซึ่งมีภาระหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยใช้ชื่อว่า งานซ่อมบำรุง สังกัดสำนักงานแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช มีผู้อำนวยการเป็น ผู้บังคับบัญชา
           หน้าที่หลัก คือ การให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล ต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 โรงพยาบาลได้ก่อนสร้างโรงผลิตน้ำประปา ขนาด 300 ลบ/ซม. เพื่อผลิตน้ำใช้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช จึงทำให้งานซ่อมบำรุงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เป็นต้นมา

           ซึ่งในปีพ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาสังกัดในฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
คลิกเพื่อเข้าเว็บเพจ