ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
รศ.พญ. สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล
Assoc. Prof Dr Somruedee  Chatsiricharoenkul, MD.
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
Vice - Director of Siriraj Clinical Research Center
somruedee.cha@mahidol.ac.th
0-2419-7571
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
รศ.ดร.นพ. พงศกร  ตันติลีปิกร
Assoc. Prof Dr Pongsakorn  Tantilipikorn, MD PhD
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
Director of Siriraj Clinical Research Center
ptantili@yahoo.com
0-2419-2977 (คุณคนึงนุช)
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
อ.ดร.นพ. วิทูร   ชินสว่างวัฒนกุล
Dr. Vitoon  Chinswangwatanakul, MD PhD
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
Consultant of Siriraj Clinical Research Center
vitoon.chi@mahidol.ac.th
0-2419-2977 (คุณคนึงนุช)
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นาง เฉลิมขวัญ  วามวาณิชย์
Mrs. Chalermkwan  Vamvanij
ผู้จัดการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
Manager of Siriraj Clinical Research Center
chalermkwan3410016@gmail.com
02-4192960
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว ศิริลักษณ์  สุทธิชูไพบูลย์
Ms. Siriluk  Suddhichupaiboon
พยาบาลวิจัย (เต็มเวลา)
Research Nurse (Full time)
siriluk.sud@mahidol.ac.th
0-2419-2969
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว ภัทรภร  ตันสิงห์
Ms. Pattaraporn  Tunsing
พยาบาลวิจัย (เต็มเวลา)
Research Nurse (Full time)
sakorn.tun@mahidol.ac.th
0-2419-2968
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว นัฐยา  แจ่มแจ้ง
Ms. Nuttaya  Jaemjaeng
พยาบาลวิจัย (เต็มเวลา)
Research Nurse (Full time)
nuttaya.jae@mahidol.ac.th
0-2419-2970
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว สุรางคณา  สมันเลาะห์
Ms. SURANGKANA  SAMANLOH
พยาบาลวิจัย (เต็มเวลา)
Research Nurse (Full time)
surangkana.sam@mahidol.ac.th
02-4192966
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว รัชฎาพร  ชัยจันทร์
Ms. Ratchadaporn  Chaichan
พยาบาลวิจัย (ไม่เต็มเวลา)
Research Nurse (Part time)
ratchadaporn.chc@mahidol.ac.th
0-2419-2964
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว พัชรภรณ์  มโนภินิเวศ
Ms. Patcharaporn  Manopinives
เภสัชกรวิจัย (เต็มเวลา)
Research Pharmacist (Full time)
patcharaporn.man@mahidol.ac.th
0-2419-2972
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว ศุภรัตน์  อรรถกุลเรขา
Ms. Suparat  Atakulreka
เภสัชกรวิจัย (เต็มเวลา)
Research Pharmacist (Full time)
suparat.ata@mahidol.ac.th
0-2419-2971
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว ประพาฬรัตน์  มะโนตา
Ms. Prapanrat  Manota
เจ้าหน้าที่วิจัย (เต็มเวลา)
Research Assistant (Full time)
prapanrat.man@mahidol.ac.th
0-2419-2967
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นาง ชลภัส  ลิ้มปฏิภาณ
Mrs. Chonraphat  Limpatiparn
นักวิชาการการเงินและบัญชี (เต็มเวลา)
Finance and Accounting Analyst (Full time)
chonraphat.pum@mahidol.ac.th
0-2419-2965
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว วิไลรัตน์  สรรพกิจชาญชัย
Ms. Wilairat  Sappakitchanchai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เต็มเวลา)
General Administration Officer (Full time)
wilairat.sap@mahidol.ac.th
0-2419-2979
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว คนึงนุช  กระดังงา
Ms. Kaneungnuch  Kadang-Nga
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เต็มเวลา)
General Administration Officer (Full time)
kaneungnuch.kad@mahidol.ac.th
0-2419-2977
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นาง สิรชา  เกษมสุวรรณ
Mrs. Siracha  Kasemsuwan
ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (ไม่เต็มเวลา)
Quality Control Manager (Part time)
siracha.kas@gmail.com
0-2419-29673
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว อัมพร  สงบเงียบ
Ms. Aumporn  Sa-Ngob-Ngeab
พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
General Service Officer (Housekeeping)
-
-
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

อีเมล :
โทรศัพท์ :
นางสาว กรรณิการ์  สงบเงียบ
Ms. Kannikar  Sa-Ngob-Ngeab
พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
General Service Officer (Housekeeping)
-
-