ฝ่ายวิจัย
สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
หน่วยบริการวิชาการ
คณะกรรมการจริยธรรมใช้สัตว์ ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
คลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัย
หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์