การให้บริการของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชให้บริการแก่บุคคลากรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและนอกคณะฯ โดย
ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชให้บริการหลัก คือ การตรวจชีวสมมูลของยาสามัญและการวิจัยทางคลินิกระยะ ที่1-4
ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน GCP และบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในงานวิจัย (Feasibility Study)
 • ติดต่อนักวิจัยที่เป็นบุคคลารของคณะฯ ให้เป็นหัวหน้าโครงกรวิจัย
 • เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณท์สุขภาพ
 • ประเมินค่าใช้จ่ายของการตรวจชีวสมมูลของยาสามัญและการวิจัยทางคลินิกระยะที่1
 • เตรียมเอกสารโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ดำเนินการส่งออกเอกสารโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
 • การจัดหาผู้ช่วยวิจัยทุกระดับ ทั้งพยาบาลวิจัย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานโครงการวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยร่วมหลายสถาบัน
  (Multicenter study)
 • แสวงหาอาสาสมัคร สำหรับการวิจัยทางคลินิกระยะที่2-4
 • ฝึกอบรมบุคลากรวิจัยให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานคุณภาพที่ดีของการวิจัยทางคลินิก
  (Good Clinical Research Practice, GCP)
 • ฝึกอบรมบุคลากรวิจัยที่สถานวิจัย
 • ประสานงานการเก็บและส่งตัวอย่าง จากอาสาสมัครเพื่อตรวจทางห้องปฎิบัติการทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสานงานการตรวจทางห้องปฎิบัติการทั้งการตรวจวัดระดับยาในเลือด และการตรวจทางห้องปฎิบัติการของโครงการวิจัยทางคลินิก ที่ห้องปฎิบัติการทั้งในและนอกคณะฯ
 • เก็บและบริการจัดการผลิตภัณท์วิจัย
 • เก็บข้อมูลการวิจัย
 • วิเคราะห์ผลการวิจัย
 • เตรียมรายงานผลการวิจัย
 • ประสานงานการเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย
***อนึ่ง ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นหรือขอรับบริการเฉพาะบางส่วนได้
ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยยาทางคลินิกที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง ได้แก่
 • หอผู้ป่วยวิจัย ที่มีจำนวนเตียงให้บริการได้สูงสุด 28 เตียง
 • ห้องตรวจร่างกาย ทั้งสิ้น 5 ห้อง (พร้อมเตียงและอุปกรณ์การตรวจร่างกายเบื้องต้น)
 • อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำการวิจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น EKG, Opthamoscope,Infusion pump, Emergency Cart เป็นต้น
 • ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Ultra deep freezer) ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสได้ ทั้งสิ้น 3 ตู้
 • ตู้เก็บรักษายาโครงการวิจัย ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ทั้งสิ้น 3 - 6 ตู้
 • ตู้เก็บรักษายาโครงการวิจัย ควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ทั้งสิ้น 2 ตู้
 • เครื่องปั่นเหวี่ยง สำหรับแยกตัวอย่างวิเคราะห์ออกจากตัวอย่างเลือด (Centrifuge) ทั้งสิ้น 4 เครื่อง
 • เครื่องมือจำเป็นสำหรับการเตรียมและการเก็บแช่แข็งสิ่งส่งตรวจที่ต้องส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory)
 • ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง (ประมาณ 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้เสริม 10 ที่นั่ง)
 • ห้องประชุมย่อย 2 ห้อง (ประมาณ 5-6 ที่นั่ง ต่อ ห้อง)
 • ห้องทำงานแพทย์ 3 ห้อง (สำหรับปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร)
 • ระบบ Internet (LAN) ,โทรศัพท์และโทรสารระหว่างประเทศ
 • ห้องเก็บเอกสารงานวิจัยที่เหมาะสม
สถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมของผู้วิจัย (Investigators) ผู้สนับสนุนทุนวิจัย (Sponsors)
SiCRC: ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช สังกัดหน่วยบริการวิชาการ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อประสานงานได้ที่คุณคนึงนุช กระดังงา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4192977 หรือ 02-4128306 หมายเลขโทรสาร 02-4128243
E-mail: kaneungnuch.kad@mahidol.ac.th