ประสบการณ์การดำเนินงาน
ศูนย์วิจศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Good Clinical Practice Guideline) และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานควบคุมงานวิจัยทางคลินิกตามกฎหมาย
(Regulatory Authority Requirements) และข้อกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งาน BE ที่ศูนย์วิจัยเคยทำมา (2006-2012)

ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์
1 Amlodipine tablet 10 mg 2 Atorvastatin tablet 40mg
3 Bambuterol tablet 10 mg 4 Carvedilol tablet 25 mg
5 Cefoperazone/Sulbactam 1/0.5 g IM 6 Cilostazol tablet 50 mg
7 Clopidogrel tablet 75 mg 8 Donepezil tablet 10 mg
9 Glimepiride tablet 3 mg 10 Glucosamine capsule 500 mg
11 Glucosamine sachet 1500 mg 12 Irbesartan tablet 300mg
13 Levothyroxine Sodium 14 Losartan tablet 100 mg
15 Losartan/HCTZ tablet 100/25 mg 16 Manidipine tablet 20 mg
17 Montelukast tablet 10 mg 18 Olanzapine tablet 10 mg
19 Oseltamivir tablet 75 mg 20 Pioglitazone tablet 30mg
21 Ramipril tablet 10 mg 22 Sertraline tablet 50 mg
23 Spironolactone tablet 100 mg 24 Tamsulosin ER capsule 0.2 mg
25 Tenofovir tablet 300 mg 26 Trimetazidine MR 35 mg
27 Valsartan tablet 160 mg 28 Venlafaxine XR capsule 75 mg

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชยังได้ดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 1 ถึง 4 โดยเป็นการวิจัยในความร่วมมือของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช กับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตและวิจัยยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการวิจัยทางคลินิก ดังกล่าวนั้นเป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน, โรคกระดูกพรุน, โรคสมองเสื่อม, โรคข้อเข่าเสื่อม, SLE, การติดเชื้อในช่องท้อง, โรคผิวหนัง, การติดเชื้อราในกระแสเลือด, ภาวะไขมันในเลือดสูง, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคไต, โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, โรคหลอดเลือดอุดตัน, ยาระงับปวดหลังผ่าตัด เป็นต้น
ผู้สนใจขอรับบริการจากศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชกรุณาติดต่อ คุณ คนึงนุช กระดังงา ด้วยตนเอง ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-419-2977, 02-4128306 หมายเลขโทรสาร 02-412-8243 E-mail: kaneungnuch.kad@mahidol.ac.th
โดยศูนย์วิจัยคลินิศิริราชจะส่งแบบขอรับบริการจากศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชไปให้