ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เป็นหน่วยงานย่อยที่สังกัดฝ่ายงานวิจัย สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่ ณ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชมีความสามารถในการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน การให้บริการหลักของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คือ การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญและการศึกษาวิจัยทาง คลินิก ตั้งแต่ระยะที่ 1 - 4 ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนี้ ดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้าน GCP และเป็นบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก

ประมวลภาพกิจกรรม