Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
ที่ตั้ง
 งานโภชนศาสตร์คลินิก
 อาคารโภชนาการ ชั้น 4
 โรงพยาบาลศิริราช
 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์:

 02-419-7740-1 [สายตรง]
 97740-1 [ภายใน]
 โทรสาร:
 02-412-9841
 อีเมล์:  sisrrc@mahidol.ac.th • ปรีชา ศิริทองถาวร, จอมจักร จันทรสกุล, ศิริยา โชควิวัฒนวนิช, กีรดา ไกรนุวัตร,
  ชุติมา อรุโณทยานันท์.

  รูปแบบของกรดอะมิโนในพลาสม่าของผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรง ซ การวิเคราะห์ดู ลักษณะของกรดอะมิโนในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อ.
  รายงานผลสำรวจ ปี 2536, จำนวน 17 หน้า [รายงานอยู่ที่งานโภชนศาสตร์คลินิก]
 • Chomchark Chuntrasakul, Thanyadej Nimmanwudipong, Aroonrasamee Boonnak,
  Siriya Chokvivatanavanich, Amara Assateerawatt.

  Prognostic Nutritional Index : A study of nutritional parameters in prediction of outcome of Gastrointestinal cancer patients in surgical ward.
  รายงานผลสำรวจ ปี 2536, จำนวน 21 หน้า [รายงานอยู่ที่งานโภชนศาสตร์คลินิก]
 • จอมจักร จันทรสกุล, สรนิต ศิลธรรม , วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล, ศิริยา โชควิวัฒนวนิช,
  อรุณรัศมี บุนนาค.

  การศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหารผู้ป่วยอุบัติเหตุระยะวิกฤตตั้งแต่แรกรับ กับวิธีการที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ.
  รายงานผลสำรวจ ปี 2536, จำนวน 31 หน้า [รายงานอยู่ที่งานโภชนศาสตร์คลินิก]
 • อรุณรัศมี บุนนาค, ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์, ศิริยาโชควิวัฒนวนิช.
  การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของมารดาระหว่างตั้งครรภ์.
  รายงานผลสำรวจ ปี 2535, จำนวน 46 หน้า [รายงานอยู่ที่งานโภชนศาสตร์คลินิก]
 • จอมจักร จันทรสกุล, ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์, อรุณรัศมี บุนนาค, ศิริยา โชควิวัฒนวนิช,
  คณะกรรมการงานโภชนศาสตร์คลินิก.

  การสำรวจครั้งที่ 2 เพื่อหาค่าสูญเปล่าของการใช้จ่ายด้านอาหารที่บริการผู้ป่วยสามัญ
  โรงพยาบาลศิริราช.

  รายงานผลสำรวจ ปี 2533, จำนวน 24 หน้า [รายงานอยู่ที่งานโภชนศาสตร์คลินิก]
|  1  |  2  | หน้าถัดไป >>