Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
ที่ตั้ง
 งานโภชนศาสตร์คลินิก
 อาคารโภชนาการ ชั้น 4
 โรงพยาบาลศิริราช
 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์:

 02-419-7740-1 [สายตรง]
 97740-1 [ภายใน]
 โทรสาร:
 02-412-9841
 อีเมล์:  sisrrc@mahidol.ac.thความเป็นมาของงานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล
ที่ปรึกษางานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ต้นกำเนิดของงานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช เดิมเรียกศูนย์โภชนบำบัด เป็นมาอย่างไร เนื่องจากประเทศของเรามิได้มีโรงเรียน หรือสถาบันผลิตนักโภชนาการหรือที่เรียกว่า Dietitians เช่น บางประเทศในยุโรป อเมริกา และหลายประเทศในเอเชีย ที่เขามีนักโภชนาการอยู่มากพอ นักโภชนาการหรือที่เรียกนักกำหนดอาหารในเมืองไทย ที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งโรงแรม ภัตตาคารใหญ ่ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากนักกำหนดอาหารที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากสถาบันเอกชน หรือโรงเรียนสอนการเรือน เช่นสอนการทำอาหาร ดูแลเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ จบมาแล้วไปประจำอยู่ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมอาหารไว้สำหรับคนหมู่ใหญ่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามความต้องการของคนและผู้ป่วย และจะต้องถูกสุขลักษณะอนามัยด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องที่เกี่ยวกับ Clinical nutrition ก็ยังไม่มีในหลักสูตร การเรียนแพทย์ทั้ง  undergraduates  และ  postgraduates  เพิ่งมาคิดผลิต   Dietitians  ขึ้น  มาเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง  ด้วยเหตุนี้ เมื่อผมกลับมาจากการศึกษาและฝึกอบรม ทางด้านศัลยศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังสอบได้บอร์ด Diplomate   American   Board   of  surgery,   Certificate   fellow  in   vascular  surgery   และ  Research รวมทั้ง  Certificate  fellow  in  Burns  ในปี  2515  ผมได้มาสมัครเข้าทำงาน ในสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์   มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมาจากสาเหตุต่าง  ๆ   รวมทั้งผู้ป่วย  Burns   ในวันที่ 2 มกราคม 2516  ภาควิชาศัลยศาสตร์  ได้รับบรรจุผมเข้ามาเป็นข้าราชการ  ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ร่วมกับอาจารย์ที่ทำงานอยู่ก่อน 4 ท่าน รวม 5 ท่าน เราได้ช่วยกันดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ทั้งที่รุนแรงมาก ๆ ลงมาถึงบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมเองต้องดูแลทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยหนักในขั้นวิกฤต ต้องอาศัยการช่วยเหลือหลายทาง รวมทั้งอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดมิได้ และจำเป็นต้องให้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องการขาดอาหารที่รุนแรงและนำไปสู่การติดเชื้อที่อันตรายได้

ในขณะนั้นโรงพยาบาลศิริราชมีนักกำหนดอาหารควบคุมดูแลอาหาร ที่จัดมาให้ผู้ป่วยทั่ว ๆ ไป รวมทั้งอาหารเฉพาะโรคบางโรคด้วย แต่มิได้คลอบคลุมถึงอาหารที่จะนำมาให้ทางหลอดเลือดดำ ในฐานะที่ผมต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยหนักเหล่านี้อยู่ จำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ทางด้านโภชนบำบัดมาช่วย แต่เมื่อหาตัวบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็เป็นหน้าที่ของตัวผมจะต้องเตรียมตัว ปรับปรุงและพัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริบาลอาหารให้กับผู้ป่วยหนักกลุ่มดังกล่าว ผมได้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Nutrition Support ให้แก่ผู้ป่วยหนัก โดยเริ่มศึกษาเรื่องนี้จาก Text book และวารสารทางการแพทย์เกี่ยวกับ Nutrition Support และหลายครั้ง ได้ใช้ทุนส่วนตัวไปร่วมประชุม ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ เช่น ในการประชุมประจำปีของ ASPEN และ ESPEN ในช่วงหลัง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย Industrial ให้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น การดูแลเรื่องการให้อาหาร ทั้งทางหลอดเลือดและทางเดินอาหาร  ที่ผมดูแลอยู่ได้ผ่านอุปสรรคมานานับประการ เพราะประเทศเราขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ส่วนที่เป็นสายสวนใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำ เพื่อให้อาหารที่เข้มข้นผ่านเข้าสู่ร่างกาย เรายังขาดแคลนอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อยู่มาก ต้องประยุกต์นำของคล้าย ๆ กันมาใช้ทำหน้าที่แทนไปก่อน คนช่วยก็ไม่มี ในระยะเริ่มต้นผมได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลอาสาสมัครมาช่วย 2 คน ทำให้การดูแลผู้ป่วยของผมดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้นจากความตั้งใจ เพื่อหวังผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยนี้เองทำให้ผมได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยการรักษา รวมทั้งการศึกษาและทำวิจัย จากบรรดาเครือญาติของผู้ป่วยและผู้ปรารถนาดี

หน้าถัดไป >>