การเขียนรายงานการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม

COP ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์

COP ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์

ปฏิทินการวางแผนสิ่งก่อสร้าง

ปฏิทินการวางแผนสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่าย

ความหมายของงบประมาณรายจ่าย

Gantt Chart

การนำ Gantt chart มาประยุกต์ใช้ในงานวางแผนงบประมาณ

Website ฝ่ายนโยบายและแผน

ก่อนหน้านี้การพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับ Mobile จะใช้วิธีการแยกพัฒนา

การประชุม

4 เคล็ดลับการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม Asean 2558

ผลการดำเนินงานรัฐบาล

ผลการดำเนินงานรัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี