กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุน


ใบสมัครขอรับทุนกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ในรูปแบบออนไลน์ กรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุน ทั้งหมด 5 ส่วน โดยต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง

พิมพ์ใบสมัครขอรับทุน

เข้าสู่ระบบกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช โดยการกรอกรหัสและข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าระบบพิมพ์ หรือแก้ไขข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช
เลขที่ใบสมัคร *
รหัสพนักงาน (SAP ID) 8 หลัก *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก *


* ข้อมูลข้างต้น ทางเราได้แจ้งผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2419-9799 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะที่มิใช่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ ในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ ทั้งนี้ กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชไม่ใช่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่คณะพึงให้ หากแต่เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่จะพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสมควรได้รับทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในสายงานที่ปฏิบัติ
 2. สนับสนุนให้บุคลากรแสดงผลงานและความสามารถโดยให้ทุนนำเสนอผลงาน
 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
 4. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกับคณะ

ประเภทของทุน

กองทุน มีทุน 6 ประเภท ดังนี้
 1. "ทุนศึกษา" หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ โดยมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น
 2. "ทุนฝึกอบรม" หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการทำงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น หากมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน เรียกว่า "ทุนฝึกอบรมระยะสั้น"
 3. "ทุนดูงาน" หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ หากมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน เรียกว่า "ทุนดูงานระยะสั้น"
 4. "ทุนส่งเสริมบุคลากร" หมายถึง เงินที่ให้แก่บุคลากรที่ตั้งใจทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่คณะโดยคณบดีเห็นสมควรอนุมัติ
 5. "ทุนนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม" หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral หรือ Poster หรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 6. "ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น" หมายถึง เงินที่ให้แก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่อไปนี้ กล่าวคือ การได้รับเชิญเป็นวิทยากร การไปดูงานระยะสั้น หรือการไปฝึกอบรมระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรประจำของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มิใช่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์
 2. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในคณะ นับจากวันที่บรรจุถึงวันที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมวิชาการร่วมกับการนำเสนอผลงาน ดังนี้
  (2.1) สายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (2.2) สายสนับสนุนวิชาการต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (2.3) สายสนับสนุนทั่วไปต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัย
 4. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 5. ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนนี้ได้ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 2 ครั้ง หรือเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 1 ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 ครั้ง
 6. กรณีขอรับทุนไปต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาของประเทศที่จะไปศึกษาและฝึกอบรมเป็นอย่างดี และผ่านการทดสอบภาษา ตามเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ทุนศึกษา
  (1.1) อายุของผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ
  (ก) ระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  (ข) ระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  (1.2) ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน จากคณะภายในเวลา 2 ปี ก่อนขอรับทุนครั้งนี้
  (1.3) การนับอายุของผู้ขอรับทุนและระยะเวลาให้นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 2. ทุนฝึกอบรมและทุนดูงาน
  (2.1) ผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน จากคณะภายในเวลา 2 ปี ก่อนขอรับทุนครั้งนี้
  (2.2) ผู้ขอรับทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนางานที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ และต้องมีโครงการหรือแผนงานที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบการฝึกอบรมและดูงาน
 3. ทุนส่งเสริมบุคลากร
  (3.1) ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเป็นบุคลากรประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มิใช่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์
  (3.2) เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่คณะ
 4. ทุนประชุมและนำเสนอผลงาน
  (4.1) ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนนี้ได้ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 2 ครั้ง หรือเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 1 ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 ครั้ง
  (4.2) เป็นงานที่ดำเนินการในส่วนที่จะนำเสนอจนเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน
  (4.3) เป็นงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในวันที่ส่งใบสมัครเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมนั้นๆ
  (4.4) เป็นงานที่ยังไม่เคยได้รับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทุนอื่นจากคณะเพื่อไป
  (4.5) ผลงานวิจัย ต้องได้มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  (4.6) ผู้ขอรับทุน ต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือเป็น corresponding author ของผลงานวิจัยหรือเป็นผู้ดำเนินการหลักของนวัตกรรมที่จะนำไปเสนอ
  (4.7) ผลงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนใช้ในการขอรับทุน ต้องทำขึ้นในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 50

การสมัครขอรับทุนและการพิจารณา

 1. การสมัครขอรับทุน
 2. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ใน website ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อผ่านการตรวจสอบให้ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนวันลงทะเบียน หรือวันชำระเงินค่าฝึกอบรม
 3. รอบเวลาการยื่นใบสมัครขอรับทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนดูงาน

  รอบ ยื่นใบสมัคร สัมภาษณ์
  รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์
  รอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 มีนาคม เดือนพฤษภาคม
  รอบที่ 3 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เดือนสิงหาคม
  รอบที่ 4 ภายในวันที่ 1 กันยายน เดือนพฤศจิกายน

 4. ผู้ประสงค์ขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุน ก่อนวันลงทะเบียน หรือวันชำระเงินค่าฝึกอบรม
 5. ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานบางส่วนได้ในกรณีจำเป็น
 6. ทุนส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการส่งเสริมบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๙ และ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่อง การให้ทุนจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น ในการประชุมระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุน ติดต่อขอใบสมัคร และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช) ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2419-9799