แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

นาง ณัฐกรณิศา บัวเอี่ยม
HR Siriraj Personal Card

นางณัฐกรณิศา บัวเอี่ยม
ชื่อ-นามสกุล : นาง ณัฐกรณิศา บัวเอี่ยม
Mrs. Nutthakornnisa Bua-iam

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร
หน้าที่รับผิดชอบ :
  1. หัวหน้างานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร
  2. งานสื่อสารข้อมูลบุคลากร

สถานที่ปฎิบัติงาน : ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3
อีเมล์ : nutthakornnisa.bua@mahidol.ac.th

BACK