แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

Engagement Survey Online (การสำรวจความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์)
  4 ม.ค. 61 9:43 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

7 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากร
เรียน บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทุกท่าน

ด้วยยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ซึ่ง "บุคลากร" เป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสอดรับกับเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้คณะฯ สนับสนุนการดูแลรักษาบุคลากรให้คงอยู่ และสร้างผลงานร่วมกับคณะฯ นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอความร่วมมือบุคลากรในการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลการวิเคราะห์ที่ได้ โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของคณะฯ ภาพตามโครงสร้าง และภาพรวมของภาควิชา/สถาน/หน่วยงานเท่านั้น ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจเพื่อข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และนำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ รวมถึงการผลักดันโครงการระดับคณะฯ และภาควิชา/สถาน/หน่วยงานต่อไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระดับผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าหอผู้ป่วยขึ้นไป เช่น หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ตรวจการ หัวหน้าหน่วย/งาน/ฝ่าย/ภาควิชา/สถาน/ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ/รองคณบดี "ไม่นับรวมที่ปรึกษาคณะฯ"

แบบสำรวจ

แสดงผลผู้ตอบแบบสำรวจแยกตาม ภาควิชา/สถาน/หน่วยงาน คลิกที่นี่

เอกสารเพิ่มเติม


 


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่