แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3
  19 ต.ค. 60 11:52 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

20 มิถุนายน 2560 - 21 มิถุนายน 2560

หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor)
โครงการนำร่อง "ระบบพี่เลี้ยง" (Mentoring System)

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 และวันที่ 20 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิศ เรืองตระกูล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 3 จำนวน 21 คน ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A และโถงจัดแสดง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โครงสร้างสำนักงานคณบดีที่ผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้าฝ่าย/งาน ให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยง การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบของการเป็นพี่เลี้ยงที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว มีทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ได้ฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเวลา ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเป็นพี่เลี้ยง และการทำงานของตนเอง

โดยพี่เลี้ยงจะช่วยให้บุคลากรเข้าใหม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานเร็วขึ้น เข้าใจวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบัติตัวภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยลดอัตราการเข้า-ออกของบุคลากรใหม่ได้

เนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับหน้าที่บทบาท/ความรับผิดชอบ/ขอบเขต เทคนิคการสื่อสารต่างๆ การจัดลำดับความสำคัญ การ Feedback การบริหารเวลา และการเพิ่มแรงจูงใจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุนันทา ฉันทกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และทีมวิทยากรจำนวน 13 ท่าน

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เอกสารประกอบการอบรม

1. กำหนดการอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3
2. กำหนดการกิจกรรมติดตามผลหลังผ่านการอบรมการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรม


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่