แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  19 ต.ค. 60 11:50 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

22 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

อ้างถึง  หนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค 0416.3/ว169 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว177 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  (เอกสารแนบ1) เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน) และบุคคลในครอบครัว  ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เปิดช่องทางให้บุคลากร สามารถตรวจสอบ และแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/ โดยผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันได้ และสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ได้ หรือ ที่เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/ หัวข้อ information หรือ คลิกดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ

2. กรณีที่บุคลากรไม่สามารถยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการให้ โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลตามรายงานทะเบียนประวัติ ตามที่ทรัพยากรบุคคลได้ส่งให้ตรวจสอบ
     2.1 หากถูกต้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดแจ้งยืนยันกลับมา พร้อมลงนาม ส่งกลับมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     2.2 หากมีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม โปรดกรอกข้อมูลลงใน แบบ7127 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ พร้อมเอกสารหลักฐานแนบส่งกลับมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และโปรดระบุวันเวลาที่สะดวกในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ในวันและเวลาสถานที่ตามตารางที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

3. กรณีบุคลากรหรือผู้แทนของบุคลากรที่ได้รับการมอบฉันทะอย่างเป็นทางการ ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ในช่วงเวลาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอำนวยความสะดวกให้มาทำข้อมูล โดยสามารถเลือก วัน เวลา ที่สะดวก ตามตารางนี้ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และสามารถยืนยันในระบบได้ทันที

ตารางวัน-เวลา การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 มิ.ย.  – 30 มิ.ย. 2560)

วัน เดือน ปี

ช่วงระยะเวลา

สถานที่จัดงาน

28 มิ.ย. 60

9.00 – 12.00 น.

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 (ห้อง 620)

29 มิ.ย. 60

9.00 – 12.00 น.

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 (ห้อง 620)

30 มิ.ย. 60

13.00 – 16.00 น.

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 (ห้อง 624)

ทั้งนี้ โปรดดำเนินการยืนยันมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาล(เล็ก) ชั้น 4 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดธิดา , คุณยุรี ,คุณปวิตรา  เบอร์โทรศัพท์ 98785

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลกรภาครัฐ
2. หนังสือจากกองสวัสดิการฯ ถึงคณะฯ
3. หนังสือจากกรมบัญชีกลาง
4. แบบฟอร์มจ่ายตรง แสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
5. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุง ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
6. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ


       


ไฟล์แนบ          
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่