แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
  19 ต.ค. 60 11:53 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

27 เมษายน 2560 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อบทบาทและทิศทางของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยหลัก 6S และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรเข้าใหม่สายสนับสนุนอายุการทำงาน 0-3 เดือน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนระเบียบ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของคณะ รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดี รวมถึงความผูกพันต่อองค์กร มีการสร้างสัมพันธภาพ และความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ซึ่งการให้คณะได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกๆ หน่วยงานของคณะ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะได้กำหนดหลักสูตรพื้นฐานสำหรับบุคลากรใหม่ทุกท่านที่จะต้องผ่านการอบรมภาคบังคับหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานแล้ว 

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย บทบาทและทิศทางของคณะ บทบาทภาระหน้าที่ของบุคลากร สาระน่ารู้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วัฒนธรรมศิริราช ระบบคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างความตระหนักรับรู้ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งานด้านสารสนเทศของคณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 และกิจกรรมศิริราชสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายในคณะที่ได้เสียสละเวลา และให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ภาพบรรยากาศการอบรม


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่