แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 1
  19 ต.ค. 60 11:53 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

23 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร Supervisory Skill เพื่อให้บุคลากรในระดับหัวหน้าหน่วย (ตามโครงสร้างคณะ) หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่ม 3HP (High Performance, High Potential, High Professional) ได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถในการเป็นหัวหน้างานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการและบริหารจากเดิมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ของหน่วยงานและคณะต่อไป

โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับหน้าที่บทบาทของหัวหน้าหน่วยงาน/ความรับผิดชอบ/ขอบเขต การสื่อสารต่างๆ คุณลักษณะหัวหน้างานในฝัน, Conflict Management, การเจรจาต่อรอง, Basic Communication Skill เป็นต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุนันทา ฉันทกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช  สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมวิทยากรจำนวน 13 ท่าน

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เอกสารประกอบการอบรม : กำหนดการ

ภาพบรรยากาศการอบรม


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่