แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
  19 ต.ค. 60 10:50 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2559 - 18 ธันวาคม 2559

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติร่างประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 แล้วนั้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงขอแจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้ภาควิชาและหน่วยงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อความแจ้งประกาศฯ
2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
3. แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
4. ตัวอย่างตรวจสอบการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่