แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร
  19 ต.ค. 60 10:57 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

14 กันยายน 2559 - 7 ตุลาคม 2559

ตามที่งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการหักค่าลดหย่อนต่างๆ เพื่อมาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2560 ในใบแจ้งรายได้ของแต่ละเดือน โดยบุคลากรสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ที่ "ระบบบันทึกข้อมูลการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่านเว็บไซต์" และสามารถดูคู่มือการบันทึกข้อมูลได้ที่ "วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกข้อมูลการหัดค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่านเว็บไซต์" ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 และเมื่อบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์แล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมเอกสารส่งกลับมาที่ งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ดังนั้น บุคลากรท่านใดไม่เข้ามาทำการบันทึกข้อมูล งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน จะนำข้อมูลเดิมมาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปิยะนันต์ อินทร์อ่อน และนางสิรินพร ยิ่งยวด เบอร์โทรศัพท์ 97421
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่