แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอยืนยันข้อมูลภาระงานของภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับใช้งานในระบบ eDOC พร้อมแบบฟอร์มเพิ่มเติม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลภาระงาน
  31 ส.ค. 59 15:57 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

10 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งหนังสือเลขที่ ศธ  0517.071 / ทบ.05874 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เรื่องขอยืนยันข้อมูลภาระงาน และข้อมูลหน่วยงานภายใน ของภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับใช้งานในระบบ eDOC นั้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอยืนยันข้อมูลภาระงานและข้อมูลหน่วยงานภายในของภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับใช้งานในระบบ eDOC พร้อมแบบฟอร์มเพิ่มเติม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลภาระงานและข้อมูลหน่วยงานภายใน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.  แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลหน่วยงานภายในและภาระงานสำหรับระบบ eDOC
2.  แบบฟอร์มเพิ่มเติม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลภาระงานในระบบ eDOC
3.  เอกสารแนบข้อมูลหน่วยงานและหน่วยงานภายใน
4.  เอกสารแนบข้อมูลบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานภายใน
5.  เอกสารแนบข้อมูลภาระงาน
6.  ตารางแสดงสิทธิการสร้างแบบฟอร์ม ระบบ e-Document  ใน Phase 1-2 (ข้อมูลล่าสุด 17 สิงหาคม 2559)

** กรุณาเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer ค่ะ **

เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน ยืนยันข้อมูลภาระงานและข้อมูลหน่วยงานภายใน ตามเอกสารแนบที่ส่งให้ ทั้งนี้โปรดแจ้งชื่อผู้ประสานงานด้านข้อมูลภาระงานและข้อมูลหน่วยงานภายในของท่าน  พร้อมทั้งส่งกลับฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


ไฟล์แนบ          
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
หากเกิดข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ และนางสาวอุษาพรรณ บินสมประสงค์ โทรศัพท์ 98866 และ Email : sihr_edoc@outlook.com
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่