แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรออนไลน์ (Engagement Survey Online)
  19 ต.ค. 60 10:59 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

ตามที่ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ซึ่ง "บุคลากร" ถือเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนคณะฯ สู่ความสำเร็จ ทั้งนี้คณะฯ ควรจะดูแลรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร โดยคณะฯ เห็นความสำคัญประเด็นดังกล่าวในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนระหว่างบุคลากรและองค์กรร่วมกันนั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอความร่วมมือบุคลากรคณะฯ ในการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรออนไลน์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนำเสนอในภาพรวมของคณะฯ ภาพตามโครงสร้างและภาพรวมของภาควิชา/หน่วยงานเท่านั้น ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจเพื่อข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และนำมาใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ต่อไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจ

แสดงผลผู้ตอบแบบสำรวจแยกตาม ภาควิชา/หน่วยงาน

 

ผลการดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2558 ที่ผ่านมา


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
หากเกิดข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล น.ส. ทัฬหพร ปราชญาพร และ นาย สรวิศ กิ่งโก้ โทร. 9 9856
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่