แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การเปลี่ยนสถานภาพ รอบ 1 พฤศจิกายน 2559
  19 ต.ค. 60 10:59 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

27 มิถุนายน 2559 - 7 กรกฎาคม 2559

การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

 1. การดำเนินการ
  1. ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดาวน์โหลด และยื่น แบบแสดงเจตนาเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ก.บ.ค.01/53) [เอกสารหมายเลข 1] ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น * โดยให้ระบุวันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 ชุด
  2. ดาวน์โหลด สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบไม่มีผู้ค้ำประกัน) [เอกสารหมายเลข 2] จำนวน 2 ชุด * กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การพัสดุ ให้ใช้ สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบมีผู้ค้ำประกัน) [เอกสารหมายเลข 3] แทน จำนวน 2 ชุด
  3. ดาวน์โหลด แบบประเมินข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 4] จำนวน 1 ชุด

  คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบแสดงเจตนา
  คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบประเมินเปลี่ยนสถานภาพ
  คลิกเพื่อดูตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  * ข้างต้นเป็นตัวอย่างของผู้แสดงเจตนา ที่แจ้งเปลี่ยนสถานภาพ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  ดังนั้น ขอให้ผู้แสดงเจตนาที่เปลี่ยนสถานภาพ กรุณาระบุวันที่ ณ ปัจจุบัน
 2. เอกสารประกอบของการทำสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายข้าราชการ)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตร ID Card (อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. เอกสารประกอบของการประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
  1. สำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (ฉบับเต็ม ครั้งที่ 2/2556 - 1/2559) พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
  2. สำเนาผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (เฉพาะสายวิชาการ) 1 ชุด

จัดเรียงเอกสารประกอบฯ ดังนี้ (ตามหมายเลขเอกสาร)

 1. แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ 1
  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบัตร ID Card
 3. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ 2
  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบัตร ID Card
 4. แบบประเมินข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (ฉบับเต็ม)
  พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
 6. สำเนาผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (เฉพาะสายวิชาการ)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เรื่อง แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ที่ คุณยงยุทธ์ โทร. 9 8863
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เรื่อง แบบประเมินการเปลี่ยนสถานภาพฯ ที่ คุณณัชฐานันตร์ หรือคุณน้ำฝน โทร. 9 9737
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เรื่อง การขอรับบำเหน็จ บำนาญ กบข ที่ คุณสมพิศ โทร. 9 8865
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่