แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?





ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการทางวินัย การขาดงาน และการสิ้นสุดจากการลาศึกษา/ฝึกอบรม
  19 ต.ค. 60 13:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยวินัยและนิติการ และฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

1. บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
2.กระบวนการดำเนินการมีความถูกต้อง เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. บุคลากรทุกระดับมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการดำเนินการถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้

-กรณีหากมีการร้องเรียนบุคลากรประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าข่ายผิดวินัย สามารถเข้าไปศึกษาแนวปฏิบัติได้ที่ ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการทางวินัย

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวินัยและนิติการ โทร 98054, 98434

-กรณีพบว่าบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานให้ดำเนินการติดตามตัวด้วยช่องทางการติดต่อ สื่อสารที่มีอยู่ทุกช่องทางได้แก่ โทรศัพท์, line, e-mail, หรือมอบหมายให้บุคคลไปตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ และหากยังไม่สามารถติดตามตัวได้ให้ดำเนินการตาม ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการกรณีบุคลากรขาดงาน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสุจารี หมื่นพันธ์ งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน โทร 97669

-กรณีบุคลากรสิ้นสุดการลาศึกษา/ฝึกอบรม ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการกรณีบุคลากรสิ้นสุดจากลาศึกษา/ฝึกอบรม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายสราวุธ เกียรติเกื้อกูล โทร 99864


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่