แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กำหนดการปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร ใน Website
  24 ส.ค. 58 9:15 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

1 กันยายน 2558 - 9 ตุลาคม 2558

ขอให้บุคลากรดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/tax/loginform.asp ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 และเมื่อบันทึกข้อมูลใน Website แล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมเอกสารส่งกลับมาที่ งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น 4 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558

บุคลากรท่านใดไม่เข้ามาทำการบันทึกข้อมูล งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน จะนำข้อมูลเดิมมาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ยกเว้นเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา, เงินบริจาค อื่น ๆ และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะถูกปรับเป็น ศูนย์บาท เนื่องจากงานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ไม่อาจทราบได้ว่า ท่านจะใช้จ่ายในรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่าไรในปีภาษีนั้น ๆ)

ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปิยะนันต์ อินทร์อ่อน และนางสิรินพร ยิ่งยวด เบอร์โทรศัพท์ 9 7421
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่