แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรออนไลน์ (Engagement Survey Online)
  7 ก.ย. 58 13:35 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

5 สิงหาคม 2558 - 7 กันยายน 2558
ขอความร่วมมือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากการสุ่มรายชื่อ ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรออนไลน์ (Engagement Survey Online) ข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยเด็ดขาด มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน

ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ เพื่อข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และนำมาใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสำรวจ

แสดงผลร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ แต่ละระดับ แยกตามภาควิชาหน่วยงาน* ตารางจะทำการอัพเดตอัตโนมัติ เมื่อมีการโหลดหน้านี้ใหม่ (Refresh)

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประมวลผลแบบสำรวจ และส่งผลกลับทุกภาควิชา/หน่วยงาน ปลายเดือน กันยายน 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลของทุกภาควิชา/หน่วยงาน

หากเกิดข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล น.ส. ทัฬหพร ปราชญาพร และ นาย สรวิศ กิ่งโก้ โทร. 9 9856
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่