แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  19 ต.ค. 60 11:08 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้บรรจุบุคลากรเข้าใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของคณะฯแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ ในนโยบาย เป้าหมายขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน การบริหารและการพัฒนาคณะฯ ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะฯตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งยังมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดหลักสูตร “การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของคณะฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของคณะฯ อีกทั้งยังรู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง ซึ่งจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และโครงสร้างการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องของวัฒนธรรม/ค่านิยมศิริราช รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจที่จะประพฤติ และปฏิบัติตนตามแนวทางของวัฒนธรรม/ค่านิยมศิริราช
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการสำคัญ ๆ ในการปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการทำงาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะ การระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิศ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตารางการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ ปี 2558

รุ่นที่ วันที่ สถานที่
1 4 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
2 30 มิถุนายน 2558
3 24 กรกฎาคม 2558
4 25 กันยายน 2558

ภาพรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ย แบบทดสอบวัดความรู้ Pre-Test / Post-Test

 

ภาพรวมข้อมูลความพึงพอใจในการจัดอบรม

 • ด้านความเหมาะสมของหลักสูตรและการนำไปประยุกต์ใช้
 • สาระน่ารู้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • วัฒนธรรมศิริราช
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ระบบคุณภาพ
 • ด้านกิจกรรมศิริราชสัมพันธ์
 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 


                   


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่