แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แจ้งความคืบหน้า การปรับเงินเดือนของบุคลากร
  19 ต.ค. 60 11:09 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกคำสั่งปรับเงินเดือนให้กับบุคลากร 3 กลุ่มดังนี้

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 3. ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

และ “มีกำหนดจ่ายเงินตกเบิกในเดือน สิงหาคม 2558” (มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557)”

สำหรับบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (กบค.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 มีมติให้ ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยได้เมื่อ “มีมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าว ไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว

หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะรีบดำเนินการแจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป

หมายเหตุ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2558 ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งบุคลากรกลุ่มดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว


ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

 1. ประกาศฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 2. เกณฑ์การปรับเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง) เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
  1. ประเภทวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่ง “อาจารย์”
  2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใน “ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ”
  3. ประเภททั่วไป ใน “ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน”
 3. เกณฑ์การปรับเงินเดือนสำหรับลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน และ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ได้รับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างจำนวน 1 ขั้น
  • ได้รับการขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งลูกจ้างประจำทุกตำแหน่งจำนวน 3 ขั้น
 4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2558

 


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่