แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน ร่วมเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลชัยนารถนเรนทร ประจำปี 2558
  20 ก.ค. 58 11:00 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558
ขอความร่วมมือ ภาควิชา/หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจเสนอรายชื่อบุคลากรที่คุณสมบัติและผลงานเหมาะสม เพื่อพิจารณาคัดเลือก เสนอรายชื่อเพื่อขอรับรางวัลชัยนารถนเรนทร ประจำปี 2558 แบ่งเป็นประเภทรางวัล 5 ประเภท ได้แก่
  1. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภท บริหาร
  2. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภท บริการ
  3. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภท วิชาการ
  4. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภท ผู้นำชุมชน
  5. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภท ประเภทประชาชน
มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

โดยคณะจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ ไปยังคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลต่อไป
โดยมอบหมายให้ นางสาววรพรรณ ว่องสาริกา โทรศัพท์ 9 8784 เป็นผู้ประสานงาน

ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่