แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล
  20 พ.ค. 58 14:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เกี่ยวกับการ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ ทั้งองค์กรภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและภาควิชา/หน่วยงาน สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมให้ได้รับการเสนอรายชื่อไปยังองค์กรต่างๆนั้น
เพื่อให้การดำเนินการ การสมัคร/การเสนอชื่อ รางวัลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงขอความร่วมมือ ภาควิชา / หน่วยงาน หรือ บุคคล ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคลากรที่คุณสมบัติและผลงานเหมาะสม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อเพื่อขอรับรางวัล
ได้แก่
 1. แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ของ แพทยสภา
 2. แพทยสตรีดีเด่น ประจำปี 2558 ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. แพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบไปด้วยรางวัลและทุนต่างๆ ได้แก่
  • รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ
  • รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
  • กองทุนวิจัย “นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”
  • ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ
  • ทุนมูลนิธิทาเคดา
ผู้ประสานงาน นางสาววรพรรณ ว่องสาริกา โทร. 98784

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ      
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่