แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แนวทางการยื่นแบบความประสงค์ขอใช้สิทธิบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับ ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ (Undo)
  7 เม.ย. 58 15:08 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

30 ธันวาคม 2557 - 16 มิถุนายน 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประชาสัมพันธ์แนวทาง (การยื่นแบบความประสงค์ขอใช้สิทธิบำนาญ ตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับ ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีความประสงค์ขอใช้สิทธิฯ สามารถแสดงความประสงค์ได้ 6 รอบ ดังนี้
  1. 5 - 15 ม.ค. 2558
  2. 2 - 16 ก.พ. 2558
  3. 2 - 16 มี.ค. 2558
  4. 1 - 16 เม.ย. 2558
  5. 4 - 15 พ.ค. 2558
  6. 2 - 15 มิ.ย. 2558
กรณียื่นวันที่ 16 -30 มิ.ย. 2558 ให้ยื่นตรงที่กองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาราชการ
กรณีบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานภายในคณะ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารของผู้แสดงความประสงค์ ผ่านภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำบันทึกข้อความ มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4

สามารถ Download เอกสารและตัวอย่างได้ที่เอกสารแนบท้าย


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่