แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอแจ้งขั้นตอนการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ
  4 ม.ค. 61 9:37 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

          ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ.2559  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น งานวิชาการ จึงขอแจ้ง ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ คณะฯ จะเริ่มเก็บค่าบริการดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่งานสารบรรณได้รับจดหมายเชิญไปให้บริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (หากมีการเชิญมาก่อนหน้านี้ คณะฯ จะไม่ดำเนินการจัดเก็บย้อนหลัง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววลีรัตน์ กลิ่นเกษร, นางสาววาสินี แสงสุขเอี่ยม งานวิชาการ โทร. 02-419-2887-8
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่