แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศขยายเวลาถึง 15 กันยายน 2557)
  1 ก.ย. 57 9:13 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

1 สิงหาคม 2557 - 15 กันยายน 2557

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมตอบแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง ผ่านทาง เว็บไซต์ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนำไปประกอบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของพวกเราชาวมหิดลต่อไปในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยแบบสำรวจของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะนำเสนอเป็นภาพรวม

โปรดตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER Online ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2557 คลิกที่นี่ และพิมพ์ User name และ Password ดังนี้

User name : mu1
Password : happymu
(ใช้ได้ทั้งแบบตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดภาควิชา/หน่วยงาน ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่ ภาควิชา/หน่วยงานตามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลือกตามมหาวิทยาลัย
1. สำนักงานคณบดี 1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.ฝ่ายการคลัง
3.ฝ่ายการศึกษา
4.ฝ่ายนโยบายและแผน
5.ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
6.ฝ่ายสารสนเทศ
7.งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
8.งานกิจการนักศึกษา
9.งานจัดการความรู้
10.งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
11.งานบริหารสินทรัพย์
12.งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
13.งานพัฒนาคุณภาพ
14.งานพัสดุ
15.งานวิจัย
16.งานวิชาการ
17.งานวิเทศสัมพันธ์
18.งานสร้างเสริมสุขภาพ
19.งานหอสมุดศิริราช
20.หน่วยสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21.โครงการจัดตั้งงานกิจกรรมเพื่อสังคม
2. ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงาน
3. สถาน/โรงเรียนต่างๆ สถาน/โรงเรียนต่างๆ
4. สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล/งานการพยาบาลต่างๆ
2.ฝ่ายเภสัชกรรม
3.ฝ่ายโภชนาการ
4.งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
5.งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
6.งานทันตกรรม
7.งานบริการผ้า
8.งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
9.งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
10.งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช
11.งานพิษวิทยา
12.งานโภชนศาสตร์คลินิก
13.งานโรคติดเชื้อ
14.งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
15.งานเวชระเบียน
16.งานสังคมสงเคราะห์
17.งานสิทธิประกันสุขภาพ
18.งานอาชีวอนามัย
19.ศูนย์บริการพิเศษต่างๆ (ศูนย์ธาลัสซีเมีย ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช ศูนย์บริรักษ์ศิริราช ศูนย์เบาหวานศิริราช ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต และศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดนอาหารวิกิจ วีรานุวัตติ์)

Link : http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/SignIn.php

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่