แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือแสดงเจตนา
  19 ต.ค. 60 11:14 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

เนื่องจาก บุคลากรมีข้อซักถามเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาเป็นจำนวนมาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอชี้แจงตามประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมีความประสงค์ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงหน้าที่ และข้อควรปฏิบัติในการรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งข้อปฏิบัติที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตนาล้วนเป็นหลักเกณฑ์ที่บุคลากรทุกท่านต้องพึงปฏิบัติอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านให้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาต่อไป

ประเด็นที่ 2 กรณี “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและข้อกำหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มใหม่ในภายภาคหน้า” นั้น ขอชี้แจงว่า ในการออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและข้อกำหนดอื่นๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความชอบธรรมของกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอนในการออกนั้น จะต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและบุคลากรเป็นหลัก

ประเด็นที่ 3 “ลาภมิควรได้” หมายถึง ทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มา โดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินนั้นไป จึงมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในทรัพย์สินดังกล่าว เช่น การได้รับเงินค่าตอบแทนเกินจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก บุคลากรขาดงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการเวียนเอกสารเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวไปยังภาควิชา/หน่วยงานแล้วค่ะ


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่