แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556
  19 ต.ค. 60 11:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

การคำนวณภาษีประจำปี 2556 ระบบใช้วิธีการคำนวณด้วยอัตราก้าวหน้าที่กรมสรรพากรกำหนดใช้ ดังนี้
 

ตารางที่ 1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่กรมสรรพากรมีการประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
รายได้สุทธิ จำนวนเงิน อัตราภาษี จำนวนเงิน
0 – 150,000 150,000 ยกเว้น -
150,001 – 500,000 350,000 10% 35,000
500,001 – 1,000,000 500,000 20% 100,000
1,000,001 – 4,000,000 3,000,000 30% 900,000
4,000,001  ขึ้นไป - 37%  
*** ซึ่งปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังใช้การคำนวณภาษีในอัตราดังกล่าวอยู่


ตามที่มีประมวลรัษฎากรเรื่องการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉบับที่ 575
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

 

 

ตารางที่ 2 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่
รายได้สุทธิ จำนวนเงิน อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี
0 – 150,000 150,000 ยกเว้น -
150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500
300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000
500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500
750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000
2,000,000 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000
4,000,001  ขึ้นไป - 35% ลดลงตามรายได้สุทธิ


เนื่องจากวันที่ 23 ธันวาคม 2556 กรมสรรพากรได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 จึงทำให้การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 ในระบบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังคงใช้อัตราเดิม ตามตารางที่ 1 ทำให้บุคลากรทุกท่าน มีผลกระทบในเรื่องการคำนวณภาษี เพราะอัตราภาษีใหม่มีการถูกปรับลดลง ทำให้บุคลากรบางกลุ่มต้องดำเนินการขอคืนภาษี และในบางกลุ่มที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม อาจมีการจ่ายในจำนวนที่น้อยลง

ตารางการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 575
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ดังนี้

 

 

 

 

รายได้สุทธิ จำนวนเงิน อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี
0 – 150,000 150,000 ยกเว้น -
150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500
300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000
500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500
750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000
2,000,000 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000
4,000,001  ขึ้นไป - 35% ลดลงตามรายได้สุทธิ

 

 


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่