แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอชี้แจงการพิจารณารายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556
  19 ต.ค. 60 11:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0517.071/กจ.07653

เรื่อง การให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 ขอให้ภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยให้ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นั้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556 ไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และเปิดโอกาสให้สามารถคัดค้าน หรือเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ที่สมควรได้รับเงินรางวัลเป็นเอกสารคัดค้าน หรือเสนอรายชื่อบุคคล ที่สมควรจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 15 วัน

คณะกรรมการตรวจสอบการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้พิจารณาข้อคัดค้านต่าง ๆ และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตรวจสอบวันลาทุกประเภท มาสาย หรือขาดราชการ โดยอ้างอิงจากระบบ SAP เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ปี 2546 ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังกล่าวประมาณ 700 ราย

ในการนี้ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ทราบในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/newsdetail.asp?ID=304
  2. ติดประกาศบริเวณทางเดินตึกอำนวยการ ชั้น 1 (หน้าห้องฝ่ายวิศวกรรมบริการฯ)

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น 4 หรือ โทร.7705
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่