แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award)
  27 ก.พ. 57 13:49 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้


ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก (Audition) พี่เลี้ยงมืออาชีพ จำนวน 30 คน

ขอให้มารับฟังเพื่อเตรียมตัวเข้าบ้าน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบรรยายสุทธิพันธุ์ สาระสมบัติ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 11

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาควิชา / หน่วยงาน
1 นาย กฤษณะ  มณีผกาพันธ์ ภาควิชาจักษุวิทยา
2 นางสาว จงจิต  หงษ์เจริญ งานการพยาบาลศัลย์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ฝ่ายการพยาบาล
3 นาง จินตนา ชนประชา งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
4 อ.นพ. ชนินทร์  ลีวานันทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 นาง ชัชฎา บุญญศาสตร์พันธุ์ ภาควิชาวิชาศัลยศาสตร์
6 นางสาว ชุติมา สิทธิปรุ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
7 นางสาว ดรรชนี  ผดุงนาม งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
8 นางสาว ดารารัตน์  ศรีธรรมพินิจ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
9 นาย ธนวัต กาญจนวัฒนา งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม
10 นาย ธนินท์รัฐ พิศาลวรารักษ์ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
11 นางสาว นงลักษณ์ ลิ้มกุล งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
12 นางสาว นีรพร ขัมภรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัด
13 นาง นุชสรา  เพชรบุตร งานการพยาบาลศัลย์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ฝ่ายการพยาบาล
14 นางสาว บงกช ประทุมพันธุ์ งานคุณธรรมและจริยธรรม
15 นางสาว เบญจวรรณ  ปราบภัย งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝ่ายการพยาบาล
16 นางสาว ปนัดดา ภาณุสิทธิกร งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
17 นาย ประสพโชค  อยู่สำราญ หน่วยวินัยและนิติการ
18 นาย ปุณณรัตน์ สรรพกิจชาญชัย งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
19 นางสาว ปุณยนุช  พินชู งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
20 นาง พรพรรณ รักน้อย ภาควิชาอายุรศาสตร์
21 นางสาว พัชรินทร์ ยศเทียม งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
22 นาย ไพศาล มูลอุดม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 นางสาว ภรณี ศรีสวัสดิ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
24 นาย เรวัตร  ออกแม้น งานการพยาบาลศัลย์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ฝ่ายการพยาบาล
25 นางสาว วุฒิรัต  ธรรมวุฒิ งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เฝ่ายเภสัชกรรม
26 นางสาว สุกัญญา อับดุลเลาะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
27 นาย อนันต์  ทองใบ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
28 นางสาว อัจฉรา อนุชาติ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
29 นางสาว อุ่นเรือน สุรนาคะพันธ์ หน่วยธุรการและสนับสนุน สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
30 นาย แอ็ด มะขามป้อม งานบริการผ้า

หมายเหตุ รายชื่อจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่