แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

เสนอผลงานดีเด่น ปี 2556
  2 ม.ค. 56 9:36 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

19 พฤศจิกายน 2555 - 26 ธันวาคม 2555

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ บุคลากรที่สนใจ

เสนอผลงาน เข้ารับการคัดเลือกให้เป็น บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2556

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จะได้รับการเสนอรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ

รับสมัครพร้อมส่งผลงาน มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 9923 / 8865

บุคลากรโครงการของศิริราช
ที่เคยได้รับรางวัล

ปี 2555 รางวัล โครงการดีเด่นของชาติ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
“โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรฝุ่น จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน”

ปี 2554 รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อ้างอิงจาก
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
http://www.identity.opm.go.th

ประเภทของรางวัล

 1. รางวัลผลงานดีเด่น มี 3 ประเภท
  • ประเภทบุคคล
  • ประเภทหน่วยงาน
  • ประเภทโครงการ
 2. รางวัลสำหรับบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่น มี 5 สาขา ดังนี้
  • สาขาพัฒนาสังคม
  • สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ
  • สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย
งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 โทร. 9923 / 8865

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่