แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2555
  19 ต.ค. 60 11:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

1 กันยายน 2555 - 30 กันยายน 2555

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เห็นชอบให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคมและกองทรัพยากรบุคคล ร่วมดำเนินการสำรวจความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง Happinometer (Online) โดยได้ดำเนินการสำรวจรอบแรกไปแล้วช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 และได้แจ้งผลการสำรวจให้ส่วนงานรับทราบ เพื่อนำไปประกอบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสำรวจความสุข ในรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนำข้อมูลมาประกอบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ได้โปรดตอบแบบสำรวจ “Happinometer” ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.happy.mahidol.ac.th/ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555

ทั้งนี้ แบบสำรวจของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะนำเสนอเป็นภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อนำไปประกอบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของพวกเราชาวมหิดลต่อไป


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่