โครงการ SIRIRAJ 3HP (High Performance High Potential High Professional) รุ่นที่ 1
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

ภาพบรรยากาศการนำเสนอ Project Assignment (8, 11 สิงหาคม 2560) | พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (21 สิงหาคม 2560) |