การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 และวันที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A และโถงจัดแสดง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 | ภาพบรรยากาศกิจกรรมติดตามผลหลังผ่านการอบรม วันที่ 20 กันยายน 2560 |