การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ โรห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G